Skip to the content

Grups Operatius Supraautonòmics de l´AEI-Agri

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la creació de Grups Operatius Supraautonòmics de l'Associació Europea

Resum detallat de l´ajut en català 

Es convoquen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la creació de Grups Operatius Supraautonòmics de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola (AEI-agri)

Promoure qualsevol forma d'innovació en els àmbits de l'agricultura, ramaderia i silvicultura, així com en la transformació i comercialització de productes agroalimentaris o forestals, ja sigui en la producció de béns i serveis, en els processos tecnològics, en l'organització i gestió, al mercat i la comercialització o en innovació social o altres formes d'innovació. Les innovacions estaran orientades a les àrees focals 2A, 3A, 5A, 5C i prioritat 4 del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, d'acord amb l'annex V.

Depenent del seu àmbit d’actuació:

a)        Productes agrícoles inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i productes forestals:                             100 %

b)       Productes agrícoles no inclosos en l'annex I del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i productes forestals:                          50 %

Límit màxim de la subvenció: 100.000 euros per sol·licitud

Quantia: 2.000.000€

Data límit de presentació

29.11.2016 – 29.12.2016

justificació

4 mesos des de la data d’atorgament de l’ajut

pagament

es realitzarà d’un sol cop com a pagament final

resolució

5 mesos des del dia següent al de la publicació de l’extracte d’aquesta Convocatòria al BOE

avançaments

no hi haurà pagaments avançats o a compte ni pagaments fraccionats

Agrupacions de com a mínim dues persones, físiques o jurídiques:

  •           del sector agroalimentari i forestal
  •           del sector investigador o del coneixement
  •           altres: organitzacions no governamentals, grups d’acció local, o qualsevol altre actor que exerceixi un paper rellevant en relació a la temàtica que abordarà l’agrupació.

Les agrupacions hauran d'estar formades per almenys 2 membres dels citats anteriorment que entre ells acreditin tenir activitat o disposar d'establiments en diferents comunitats autònomes, o d'àmbit nacional o supraautonòmic, o que un d'ells tingui activitat o disposi d'establiments en una comunitat autònoma i un altre tingui activitat o establiment d'àmbit nacional o supraautonòmic. Almenys 1 membre de l'agrupació ha de pertànyer a l'àmbit de l'agricultura, ramaderia, silvicultura o transformació o comercialització de productes agroalimentaris o forestals. El representant ha de ser empresa privada, o bé ser una entitat associativa d’empreses privades o d’associacions d’empreses privades.

Contacto

Si deseas más información contacta con nosotros enviando un email a

maria@evocas.com