Skip to the content

L'ICF destina 100M€ per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Oberta la Convocatòria - Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament.

Concessió d'ajudes en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els següents aspectes:

 •          L'increment o manteniment de la capacitat productiva.
 •          La creació o manteniment de l'ocupació.
 •          La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals
 •          L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

Les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin la seu social o la seu operativa a Catalunya, o bé empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.

L’any 2016: 100.000.000€

El fons per a la bonificació d’interessos, es dotarà amb una aportació econòmica realitzada pel Departament d’Empresa i Coneixement per un import màxim de 39.000.000,00€.

 • Tipus d'interès: EURIBOR 12m més un 2%.
  (Depenent de la situació economicofinancera del beneficiari el tipus d'interès podrà veure's incrementat fins a un màxim de l'EURIBOR 12m més un 2,95%.)
  Sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació fins a un màxim del 2%.
 • Import mínim de les actuacions subvencionables:

Grans empreses: ≥ 5 milions de €
Pimes:
1,5 milions de €
L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable.

 • Termini màxim d'amortització:
  De 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.
 • Garanties:
  Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances.
  Desemborsament:
  El desemborsament serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos.

Despeses elegibles:

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació: les despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte. Projectes d'inversió: adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.

 • Termini d’execució de les actuacions subvencionables:

Des del 01.01.2016 al 31.12.2017

 • Termini de presentació:

Des del 25.11.2016 al 30.06.2017 o fins a esgotar el pressupost per a aquests conceptes.

Contacto

Si deseas más información contacta con nosotros enviando un email a

maria@evocas.com