Skip to the content

L'ICF destina 200 M€ per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial a Catalunya

Oberta la Convocatòria - Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial per als anys 2017-2018

Concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els següents aspectes:
• L'increment o manteniment de la capacitat productiva.
• La creació o manteniment de l'ocupació.
• La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals
• L'ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

Les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin la seu social o la seu operativa a Catalunya, o bé empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.

Per als anys 2017-2018: 200.000.000 €

El fons per a la bonificació d'interessos, es dotarà amb una aportació econòmica realitzada pel Departament d'Empresa i Coneixement per un import màxim de 39.000.000,00 €.

•Tipus d'interès:

EURIBOR 12m més un 2%.

(Depenent de la situació economicofinancera del beneficiari el tipus d'interès podrà veure's incrementat fins a un màxim de l'EURIBOR 12m més un 2,95%.)

Sobre aquest tipus d'interès s'aplicarà una bonificació fins a un màxim del 2%..


•Import mínim de les actuacions subvencionables:

Grans empreses: ≥ 5 milions de €

Pimes: 1,5 milions de €

L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l’actuació subvencionable.


•Termini màxim d'amortització:

de 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.


•Garanties:

Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances.


•Desemborsament:

El desemborsament serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos.


•Despeses elegibles:

Projectes de recerca, desenvolupament i innovació: despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.

Projectes d'inversió: adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculades a l'execució del projecte.


•Termini d'execució de les actuacions subvencionables:

des de l’01.01.2017 i fins als 12 mesos posteriors comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'ajut.


•Termini de presentació:

Des de l’01.07.2017 al 31.12.2018 o fins a esgotar el pressupost per a aquests conceptes.

Contacto

Si deseas más información contacta con nosotros enviando un email a

maria@evocas.com